Bản sắc công ty

Môi trường: Môi trường xác định tùy thuộc vào loại hình sản xuất, đối với từng loại hoặc vật phẩm có môi trường của nó phải được giữ trên đó. Các nghiên cứu đã chứng minh rằng sự kết hợp giữa kết luận và chủ đề có thể có màu sắc hoặc mùi hoặc thậm chí với hình thức, do đó, trong tất cả các vấn đề này dẫn đến một ý tưởng tiên đề hoặc không tự sẽ dẫn đến người tiêu dùng, và để làm cho Anh ta biết điều gì mà anh ta đang đối mặt một cách rõ ràng.